ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
 • กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 • Kickoff 16May67
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC)
 • action plane 2023
 • แผนพัฒนาสหกรณ์
 • MessageImage1
 • Declaration Of Intent
 • วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • เกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • Cheats Banner Silde
 • Banner App Moac
 • Promote Coopmarket

  ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  การสร้างการรับรู้แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5
  กิจกรรมชี้แจง coop
  แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
  สร้างการรับรู้แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
  นายไพฑูรย์ ชนะชู
  นายธัชพงศ์ บัวนุช

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

  ข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหัดปัตตานีกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
  • เกียรติคุณสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน 2566
  • เข้าร่วมการประกวดหน่วยงานต้นแบบ ในการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
  • การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหัดปัตตานีกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

  • เกียรติคุณสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน 2566

  • เข้าร่วมการประกวดหน่วยงานต้นแบบ ในการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน กพร.
  ITA

  เมนูอื่นๆ

  WorkD
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบรายงานและประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  Action plan
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานประจำปี
  เอกสารดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  YouTube
  facebook

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

  คู่มือประชาชน
  ระบบตรวจการ
  E-project
  CPS
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
  ภาพประกอบจากเว็บไซต์ freepix.com, flaticon.com, canva

  BACK TO TOP